Archiwa kategorii: Informacje

Upadły słupek

słupek
Tak wy­glą­dał dziś (21 maja) rano słu­pek ozna­cza­jący przy­sta­nek li­nii 102 „Mścię­cino — krzy­żówka”. Obu­rze­nie na wan­dali — je­śli to ich sprawka — bę­dzie słuszne. Trzeba jed­nak za­uwa­żyć, że słu­pek przy pod­sta­wie był mocno prze­rdze­wiały i mógł się prze­wró­cić sam. Na­wet je­śli jesz­cze nie te­raz, to nie­długo. Na pewno więc warto spraw­dzić, w ja­kim sta­nie są inne, które jesz­cze stoją. Za­nim któ­ryś prze­wróci się na prze­chod­nia albo cze­ka­ją­cego na przy­stanku pasażera.

Hybryda na testach

autpbus hybrydowySPPK do 6 czerwca te­stuje au­to­bus o na­pę­dzie hy­bry­do­wym marki MAN Lion’s City Hy­brid. Nam się udało go dziś (29 maja) spo­tkać na li­nii 102. Ma jeź­dzić też z nu­me­rami 101, 103, 106 i 109.

Au­to­bus ma dwa sil­niki: Die­sla i elek­tryczny z ma­ga­zy­no­wa­niem ener­gii ha­mo­wa­nia, która jest wy­ko­rzy­sty­wana po­now­nie np. pod­czas przy­spie­sza­nia. Dzięki temu zu­żywa mniej pa­liwa, mniej dymi i hałasuje.

Cie­ka­wostka te­sto­wa­nego MAN-a to drzwi otwie­rane na zewnątrz.

Jest też wada: cena. Nowy au­to­bus hy­bry­dowy kosz­tuje o jedną czwartą wię­cej niż zwy­kły. Ale SPPK nie wy­klu­cza za­kupu — je­śli te­sty wy­każą, że warto.

Biedronka czy inne licho

CAM00033Część miesz­kań­ców Po­lic już od ja­kie­goś czasu się za­sta­na­wia, co też po­wsta­nie na działce u zbiegu ulic Mo­re­lo­wej i Pił­sud­skiego. Ta­blicy in­for­ma­cyj­nej bo­wiem brak, a in­for­ma­cje są sprzeczne — jedni mó­wią o ko­lej­nej „Bie­dronce”, inni o domku typu bliź­niak. Pew­ni­ków na­dal brak, ale je­śli po­pa­trzymy na mon­to­wane tam i wi­doczne na zdję­ciu dźwi­gary da­chowe, wer­sję z bu­dyn­kiem miesz­kal­nym mo­żemy ra­czej wy­klu­czyć. Wy­gląda na to, że bę­dzie to jesz­cze jedna kon­struk­cja barakopodobna.